BOXIT bestemmelser

1 Det lejede

1.1 Ved nærværende aftale får lejer ret til i lejeperioden at opbevare tørt gods i et nærmere angivet depotrum. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen uden for depotrummet.

1.2 Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår, som fremgår af lejekontrakten samt af nærværende Almindelige Bestemmelser leje af depotrum.

2 Det lejedes anvendelse

2.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods.

2.2 Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på nogen anden måde skadeligt gods i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker. Alle former for advarer eller ildelugtende varer må ikke opbevares, ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede.

2.3 Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab, lejer måtte få, som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v.

2.4 Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede.

2.5 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, såfremt skaden kan henføres til lejer selv, eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede jf. pkt. 4.3.

2.6 Rygning eller anden brug af åben ild er strengt forbudt på hele området og overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning, og uden tilbagebetaling af lejebeløbet.

2.7 Udlejer er berettiget til at bortvise lejer eller dennes repræsentant fra området såfremt denne udøver støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper personale eller personer på området.

2.8 Lejer har ingen fremlejeret og afståelsesret.

2.9 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke.

3 Forsikring

3.1 De i det lejede opbevarede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes og betales af lejer.

4 Adgang til og tilsyn med det lejede

4.1 Lejer har adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid eller efter særskilt aftale med udlejer. Udlejer er berettiget til at opkræve separat betaling for udvidet adgang til det lejede.

4.2 Lejer har ved indgåelse af nærværende aftale fået udleveret en kode, som giver adgang til området. Lejer skal sikre sig, at koden opbevares på betryggende måde. Såfremt der opstår mistanke om at koden er blevet kendt af uvedkommende, skal dette straks meddeles til udlejer. Der skal ved hver indkørsel på området tastes kode, der må således ikke følges efter andre ind på området, uden selv at have tastet egen kode først. Færdsel på området skal ske efter henvisningerne.

4.3 Såfremt lejer ønsker at flere personer skal have adgang / udleveret kode til området, er lejer ansvarlig for disse personers brug af koden m.v. efter pkt. 4.2

4.4 Det lejede aflåses af lejer med cylinderlås. Udlejer er ikke i besiddelse af nøgler hertil, det lejede skal efter brug afleveres ulåst og rengjort.

4.5 Udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt, jf. pkt. 6.3. Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.m. af det lejede.

5 Lejens størrelse, betaling og regulering

5.1 Lejens størrelse fremgår af aftalens forside. Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker, samt morarente med 2 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse med dette. Hvis lejen ikke tilmeldes automatisk PBS overførsel, pålægges faktureringsgebyr.

5.2 Hvert år pr. 1. januar forhøjes uden særskilt varsel den månedlige leje med 3%. Reguleringen beregnes af den umiddelbart før reguleringen gældende månedlige leje. Herudover kan udlejer med 1 måneds skriftligt varsel regulere lejen til den leje der er sædvanligt gældende for tilsvarende depotrum. Lejer kan ikke kræve lejen nedsat.

6 Lejers misligholdelse

6.1 Såfremt betaling af lejen er forsinket med mere end 10 dage har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. Tillige har udlejer ret til som følge af lejerestance, uden forudgående varsel at hæve nærværende lejeaftale. Såfremt lejeaftalen opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet ulåst.

6.2 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse. Gods der opbevares i det lejede på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer.

6.3 Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt jf. pkt. 6.4 at bortsælge / bortskaffe de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede jf. pkt. 6.2. Eventuelt provenue fra salget bruges til dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået.

6.4 Senest 10 dage efter fremsendelse af påkrav vil det skyldige beløb blive sendt til inkasso hos vores inkasso partner. Der vil lejer, få muligheden for at underskrive et frivilligt forlig inkl. en afdragsordning. Lejer skal efter underskrivelse af det frivillige forlig inkl. en afdragsordning afhente det opbevarede, og dette skal ske inden 10 dage efter underskrift af frivillige forlig. Det frivillige forlig skal være aftalt med vores inkasso partner, som fremsender dette til underskrift af lejer. Underskriften kan derefter ske i den afdeling hvor depotrummet er lejet. Lejerens kode vil stadig være spærret, og derfor skal lejer afhente det opbevarede i Boxit butikkens åbningstid på hverdage mellem 10.00 og 17.00. Afhenter lejer ikke det opbevarede inden for 10 dage, fra underskrivelse af det frivillige forlig, vil det opbevarede uden yderligere varsel blive bortskaffet. Udebliver lejen eller ønsker lejer ikke at benytte den omtalte mulighed for en afdragsordning, vil det opbevarede, den 20. i den tredje skyldige måned blive bortskaffet/bortsolgt uden yderligt varsel. Et evt. bortsalg vil ske ved, at to af Boxit udpegede købere af brugsting m.m. giver to uafhængige tilbud, og lejers effekter vil blive solgt til højestbydende. Lejer kan ikke efterfølgende gøre indsigelse mod salget, eller det beløb effekterne måtte være solgt til.

6.5 Udlejers udøvelse rettighederne i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkravet fastsatte betalingsfrist.

7 Opsigelse

7.1 Lejeaftalen skal fra lejers side opsiges skriftligt senest den 15. i en måned til ophør ved udgangen af en kalendermåned

7.2 Lejeaftalen kan af udlejer frit opsiges med 12 måneders skriftligt varsel med fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

8 Fraflytning af det lejede

8.1 Lejer er forpligtet til at rydde det lejede samt rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt lejer ikke senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtelse er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 300. Udlejer vælger i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned.

8.2 Ved lejeaftalens ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved indflytningen. Såfremt det lejede på fraflytningstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden. Samme betingelser er gældende hvis depotrummet ikke afleveres
ulåst.

9 Øvrige bestemmelser

9.1 Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område.

9.2 Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.

9.3 Adresseændring og ændring af telefonnummer m.v. skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer

9.4 Affald der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden, vil blive bortskaffet for lejers regning.

9.5 Det forudsættes af udlejer, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer, der er i besiddelse af den korrekte kode har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.

9.6 Lejer er forpligtet til at betale samtlige omkostninger i tilfælde af fejlagtig kodeangivelse, afgifter p.g.a. alarmopkald eller anden falsk alarm på området, herunder misbrug af porte m.v.

9.7 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke bortfalder lejeaftalen og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler i ejendommen hverken før eller efter ombygning/genopførelse.

9.8 Parterne er enige om at lejeaftalen ikke er reguleret af lejelovgivningen.

9.9 Alle tvister i forbindelse med nærværende lejekontakt afgøres ved retten i Aalborg, og er gældende når lejeren ikke er forbruger.

9.10 Snerydning – lejer skal selv forestå snerydning fra udvendig garage eller container og til ”det store snerydningsspor” mellem containerne

9.11 Lejer af et opbevaringsrum/depotrum hos Boxit skal anvende og besøge i på klædning og i øvrigt fremtoning og væremåde, som ikke virker stødende eller skaber utryghed for andre lejere af opbevaringsrum/depotrum og personale

9.12 Lejer har ved indgåelse af lejeaftalen givet udlejer ret til i lejeperioden at kontakte lejeren på telefon, SMS og e-mail.

9.13 Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@boxit.dk

10 Fortrydelsesret

Du har ret til, at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal du sende os en utvetydig meddelelse herom inden fortrydelsesrettens udløb. Meddelelse om fortrydelse kan sendes til: Boxit, Østre Alle 102, 9000 Aalborg eller pr. mail til: fortrydelsesret.depotrum@boxit.dk. Hvis du ønsker, at levering af vores tjenesteydelse skal påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristens udløb, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.