Lejebetingelser for BOXIT Trailer

1.

1.1 Traileren må kun føres af lejeren eller af de i nærværende kontrakt navngivne personer.

1.2 Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede.

1.3 Udlejeren er ikke økonomisk ansvarlig for tidstab eller andet tab som lejer måtte påføres som følge af funktionssvigt af det lejede.

1.4 Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.

2.

2.1 Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer.

2.2 Traileren skal tilbageleveres til udlejers plads til den fastsatte tid, og i samme stand som ved modtagelsen.

Er traileren ikke tilbage til aftalt tid faktureres lejer 1.500 kr. inkl. Moms samt 250 kr. pr. påbegyndt dag traileren ikke er tilbageleveret på Boxit´s adresse.

2.3 Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale.

2.4 Lejer erklærer sig indforstået med, at udlejer i tilfælde af lejers svigtende tilbagelevering af det lejede udstyr kan sætte sig i besiddelse af udstyret gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.

3.

3.1 Såfremt lejeren har beskadiget traileren, er udlejer berettiget til at tilbageholde det indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at modregne disse omkostninger heri.

3.2 Lejer forpligter sig ligeledes til at erstatte eventuelt bortkom-met eller beskadiget udstyr til dagspris uanset hændelsesforløbet.

4.

4.1 Eventuelle udgifter for lejer på grund af uheld er udlejer uvedkommende.

5.

5.1 Lejer har ved modtagelsen af traileren kontrolleret, at denne er i orden, særlig med hensyn til signal- og tegnafgivningsapparater samt lygter.

6.

6.1 Det påhviler lejer at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet.

6.2 VIGTIGT: Dette er ikke en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.

7.

7.1 Lejede trailere er fuldt forsikrede.

7.2 Lejer har en selvrisiko på kr. 5.500,00.

8.

8.1 Det er lejers ansvar, at være i besiddelse af kørekort, der giver ret til at trække den lejede trailer.

Se evt. vores FAQ vedr. trailer eller kontakt din lokale BOXIT-afdeling for yderligere information.