BOXIT Container – almindelige betingelser

1 Det lejede

1.1 Enhver udlejning af containere hos BOXIT A/S sker på grundlag af nærværende lejebetingelser. Ved nær-værende aftale får lejer råderet over en container. Det lejede er BOXIT A/S ejendom, og kan ikke erhverves af lejeren. Det lejede kan derfor ikke anvises som genstand for udlæg, udpantning m.m. Det lejede kan ik-ke overdrages til tredjemand uden skriftligt samtykke fra BOXIT A/S.

1.2 Leje af containeren sker på de vilkår, som fremgår af ordrebekræftelsen

2 Det lejedes anvendelse

2.1 Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på nogen anden måde farligt eller skadeligt gods i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker. Alle former for madvarer eller ildelugtende varer må ikke opbevares, ligesom det ikke er tilladt at opbevare levende dyr i det lejede. Førnævnte gælder ikke for fyrværkeri- og kølecontainere.

2.2 Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab, lejer måt-te få, som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v. Lejer accepterer, at BOXIT A/S intet ansvar har for det opmagasinerede.

2.3 Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede.

2.4 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, og er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand, som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst være skader, fejl og/eller mangler, er lejer forplig-tet til at afholde udgiften til udbedring heraf.

2.5 Lejer har ingen fremlejeret, ingen afståelsesret og har ikke ret til, at lade tredjemands gods opbevare i det lejede, eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke.

2.6 Udlejer fakturerer eventuelle reparationer, rengøring og fjernelse af graffiti m.m. til lejer.

3. Opbevaring af container på BOXIT arealer/matrikler

3.1 Rygning eller anden brug af åben ild er strengt forbudt på hele BOXIT A/S’ område, og overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning uden tilbagebetaling af lejebeløbet. Overtrædelse medfører afgift pga. alarmkald.

3.2 Udlejer er berettiget til at bortvise lejer eller dennes repræsentant fra BOXIT A/S´ område såfremt denne udøver støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper personale eller personer på området.

3.3 Lejer har adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid eller efter særskilt aftale med udlejer. Udlejer er berettiget til at opkræve separat betaling for udvidet adgang til det lejede.

3.4 Lejer har ved indgåelse af nærværende aftale fået udleveret en kode, som giver adgang til området. Lejer skal sikre sig, at koden opbevares på betryggende måde. Såfremt der opstår mistanke om at koden er ble-vet kendt af uvedkommende, skal dette straks meddeles til udlejer. Der skal ved hver indkørsel på områ-det tastes kode, man må således ikke følge efter andre ind på området, uden selv at have tastet egen kode først. Færdsel på området skal ske efter henvisningerne.

3.5 Såfremt lejer ønsker at flere personer skal have adgang / udleveret kode til området, er lejeren ansvarlig for disse personers brug af koden m.v. efter pkt. 3.4.

3.6 Affald der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden, vil blive bortskaffet for lejers regning.

3.7 Det forudsættes af udlejer, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer, der er i besiddelse af den korrekte kode har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har le-jers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.

3.8 Lejer er forpligtet til at betale samtlige omkostninger i tilfælde af fejlagtig kodeangivelse eller anden falsk alarm på området, herunder misbrug af porte m.v.

3.9 Snerydning – Boxit rydder pladsen så tæt ind til containeren som muligt, det sidste stykke påhviler lejer

4 Forsikring

4.1 Alle forsikringer vedrørende det opbevarede (indholdet i containeren) tegnes og betales af lejer. Udlejer er således uden ansvar for det opbevarede (indholdet i containeren), så længe containeren er i lejers vare-tægt (jf. punkt 2.2). Ved bortkomst af containeren er lejer erstatningspligtig overfor udlejer, medmindre forsikring er tilkøbt (fremgår af fakturaen)

Efter 1. januar 2016 skal lejer selv undersøge hos eget forsikringsselskab, om den lejede CC FixLock 3 (containerlås)er godkendt af forsikringsselskabet. BOXIT har intet ansvar herfor.

5 Adgang til og tilsyn med det lejede

5.1 Det påhviler lejer at drage omsorg for, at adgangsveje og stedet, hvor det lejede skal placeres er ryddet for uvedkommende genstande.

5.2 Det lejede aflåses af lejer. Udlejer er ikke i besiddelse af nøgler hertil, det lejede skal efter brug afleveres ulåst og rengjort. I tilfælde af bortkomst af nøgler eller andet som nødvendiggør, at udlejer skal opbryde containerlås, vil omkostninger hertil p.t. kr. 4.375,00 inkl. moms blive faktureret til lejer.

5.3 Udlejer er berettiget til, at skaffe sig adgang til det lejede når forholdene kræver det, herunder hvis der op-står fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgs-fuldmagt. Udlejer er ligeledes berettiget til, at skaffe sig adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftligt varsel overfor lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.m. af det lejede.

6 Pris, betaling, regulering og levering

6.1 Omkostninger til levering og afhentning m.m. af det lejede faktureres sammen med 1. måneds leje. Pri-serne fremgår af ordrebekræftelsen

6.2 Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelse og faktura. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker, samt morarente med 2 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso er lejer forpligtet til at betale samtlige udlejers omkostninger i for-bindelse med dette. Hvis lejen ikke tilmeldes automatisk PBS overførsel, pålægges yderligere fakturerings-gebyr.

6.3 Hvert år pr. 1. januar forhøjes uden særskilt varsel den månedlige leje med 3 % p.a. Reguleringen bereg-nes af den umiddelbart før reguleringen gældende månedlige leje. Herudover kan udlejer med 1 måneds skriftligt varsel regulere lejen til den leje, der er sædvanligt gældende for tilsvarende containere. Lejer kan ikke kræve lejen nedsat.

6.4 Aftalt transportpris inkluderer 15 minutter til af- og pålæsning. Ventetid derudover er for lejers regning. Der tages forbehold for eventuelle prisstigninger i lejeperioden. Det påhviler lejer at sørge for, at adgangs-veje er kørefaste og ryddede. Containeren skal kunne leveres maksimalt 2 meter fra adgangsvejen. Såfremt der skal ske annullering af leveringen, skal dette ske senest to hverdage før levering, i modsat fald fakture-res lejer samtlige forgæves transportomkostninger. Reklamationer skal ske senest 2 dage efter modtagelse.

6.5 Udlejer har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af levering/afhentning, der er en følge af for-hold, der opstår uden udlejers skyld, og over hvilke udlejer ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbe-givenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk m.m.

6.6 Containeren skal stå på privat grund tilhørende lejer – BOXIT kan ikke tage ansvaret for placering på offent-lig vej.

6.7 Det er lejers ansvar at anvise en korrekt og lovlig placering af containeren og det er til en hver tid lejers an-svar at sikre sig de fornødne tilladelser til placeringen. Enhver form for afmærkning og afskærmning er lige ledes lejers ansvar.

6.8 Lejer skal som udgangspunkt være til stede ved levering for at anvise den korrekte placering. Hvis lejer ikke er til stede ved leveringen er BOXIT uden ansvar for placeringen. Er der ikke plads til containeren eller vur-derer chaufføren at den anviste placering ikke er lovlig eller på anden måde ikke er egnet, er BOXIT beretti-get til at undlade at levere containeren. I tilfælde af forgæves levering er BOXIT berettiget til at opkræve ekstra omkostninger, minimum kr. 1.875 inkl. moms, herved hos lejer.

6.9 Alle priser til private er inkl. moms, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen. 
Alle priser til erhvervsdrivende er ekskl. moms, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen.

6.10 Ved onlinebetaling modtages der Dankort, Visa-Dankort, Visa, American Express, Mastercard, Maestro og JCB.

7 Opsigelse

7.1 Lejeaftalen skal fra lejers side opsiges skriftligt med 14 dages varsel.

7.2 Lejeaftalen kan af udlejer frit opsiges med 12 måneders skriftligt varsel med fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

8 Fraflytning af det lejede

8.1 Lejer er forpligtet til, at rydde det lejede samt rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt lejer ikke senest inden afhentning har opfyldt denne forpligtelse, er udlejer berettiget til, at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til, at betale de faktiske afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 300. Udlejer vælger i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet eller tilbageleveret på aftalte fraflytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned eller mere.

8.2 Såfremt det lejede på fraflytningstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere forpligtet til, at betale leje i istandsættelsesperioden. Samme betingelser er gældende hvis containeren ikke afleveres ulåst.

9 Afhentning af container

9.1 Flex-afhentning: BOXIT er berettiget til selv at planlægge afhentningstidspunktet indenfor op til 10 ar-bejdsdage fra den dato, lejer har meldt containeren klar til afhentning.

9.2 Fast-afhentning: Ønsker lejer mulighed for at fastsætte afhentningstidspunktet inden for 2 arbejdsdage fra den dato containeren er meldt klar til afhentning, kan det ske mod et tillæg på 50 % af afhentningspri-sen.

10 Lejers misligholdelse

10.1 Såfremt betaling af lejen er forsinket med mere end 5 dage har udlejer ret til, at forhindre lejer adgang til det lejede. Tillige har udlejer ret til som følge af lejerestance, uden forudgående varsel at hæve nærværen-de lejeaftale. Såfremt lejeaftalen opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers container, samt ryddet og rengjort det lejede, og afleveret containeren ulåst.

10.2 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale, har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af et-hvert krav, udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse. Gods der opbevares i det lejede på tidspunktet for udlejers spærring af con-taineren, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, som udlejer må have mod lejer.

10.3 Udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkravet fastsatte betalingsfrist. 

10.4 Udlejer er i tilfælde af lejers misligholdelse af enhver art berettiget til, at afhente containeren uden varsel for lejers regning. Såfremt der sker skade på de opbevarede effekter under afhentningen og transporten, er BOXIT uden ansvar for disse pga. lejers misligholdelse. 

10.5 Alle omkostninger, der skyldes misligholdelse af denne aftale påhviler lejer.

11 Produktansvar og afgifter

11.1 Lejer påtager sig enhver risiko ved benyttelse af det lejede. Det påhviler lejer, at holde udlejer skadesløs mht. eventuelle krav der måtte blive rejst mod BOXIT, ligesom udlejer ikke kan gøres ansvarlig som følge af driftsforstyrrelser, strejke samt andre uforudsete hændelser, herunder skade forvoldt af eller via det le-jede. Eventuelle skatter og afgifter i forbindelse med det lejede påhviler lejer.

12 Undersøgelses- og reklamationspligt

12.1 Lejer er pligtig til ved modtagelsen, at undersøge det lejede, og reklamere over enhver fejl eller mangel straks efter modtagelsen. Overholdes fristen ikke, fortaber lejer retten til at gøre fejlen eller manglen gæl-dende senere.

13 Øvrige bestemmelser

13.1 Det påhviler lejer at indhente de fornødne tilladelser til placering af det lejede. Såfremt det lejede flyttes fra den aftalte placering skal dette meddeles skriftligt til BOXIT A/S, og flytning skal udføres af BOXIT A/S. Det lejede må ikke anbringes udenfor Danmarks grænser med mindre der forinden foreligger skriftlig god-kendelse fra BOXIT A/S. BOXIT A/S er endvidere berettiget til at besigtige det lejede på et hvilket som helst tidspunkt.

13.2 Alle omkostninger i forbindelse med ophør, opsigelse, tilbagelevering, tilsyn m.m. påhviler lejer.

13.3 Adresseændring og ændring af telefonnummer m.v. skal straks meddeles skriftligt til udlejer. 

Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer.

13.4 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke bortfalder lejeaftalen, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre containere hverken før eller efter reparationen. 

13.5 Alle tvister i forbindelse med nærværende lejekontakt afgøres ved retten i Aalborg. Parterne forpligter sig til at møde som indenbys boende.

13.6 Lejer har den daglige vedligeholdelsespligt på det lejede

13.7 Omkostninger til reparation af funktionsfejl opstået pga. lejers mislighold faktureres til lejer.

14 Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@boxit.dk

15 Fortrydelsesret

Du har ret til, at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For at udøve fortrydelsesretten skal du sende os en utvetydig meddelelse herom inden fortrydelsesrettens udløb. Meddelelse om fortrydelse kan sendes til: Boxit, Østre Alle 102, 9000 Aalborg eller pr. mail til: fortrydelsesret.container@boxit.dk. Hvis du ønsker, at levering af vores tjenesteydelse skal påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristens udløb, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.